Veľké prisľúbenie

 

Táto modlitba, ako ju vnukol Pán svätej Brigite Švédskej, sa má modliť 12  rokov. Božský Spasiteľ zjavil svätej  Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie:  „Vedz, že tým, ktorí  sa po dvanásť rokov denne pomodlia sedem ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto milosti:

1.      Neprídu do očistca

2.      Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru

3.      Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť vytrvania v stave posväcujúcej milosti

4.      Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla

5.      Budú mesiac pred smrťou upovedomení  o jej príchode


Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto dvanástich rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené.“ Pápež Inocenc X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca. Táto pobožnosť bola schválená Svätou kongregáciou Sacro Collegio de propaganta fide, ako i pápežom Klementom XII. K uvedeným siedmim modlitbám Otče náš a Zdravas Mária možno pridať aj nasledujúce modlitby:

 

 

 

Pobožnosť trvajúca dvanásť rokov

 

 

 

Pred modlitbou

Ó, Ježišu, chcem sa teraz sedem ráz pomodliť Otče náš a sedem ráz Zdravas Mária v zjednotení s tou láskou, ktorou si túto pobožnosť v mojom srdci posvätil a osladil. Prijmi ju z mojich úst do svojho Božského srdca, vylepší a zdokonaľ ju tak, aby pripravila Najsvätejšej Trojici takú česť a radosť, aké si jej Ty pripravil na zemi. Nech sa preleje na Tvoje presväté človečenstvo k oslave Tvojich svätých rán a drahocennej krvi, ktorú si za nás vylial.

 

1.      Obriezka
         Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti prvé rany, prvé bolesti a prvé krvipreliatie Ježišovo za svoje hriechy, za hriechy mladosti všetkých ľudí a k zamedzeniu prvých ťažkých hriechov, najmä vo svojom príbuzenstve.

 

2.      Olivová hora
         Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti hrozné utrpenie Srdca Ježišovho na Olivovej hore. Obetujem Ti každú kvapku Jeho krvi ako náhradu za hriechy moje i všetkých ľudí. Ježišu, ochraňuj nás od každého hriechu a rozmnož v nás lásku k Bohu i blížnemu.

 

3.      Bičovanie
         Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti tisíce rán, hrozné bolesti a drahocennú krv, ktorú náš Pán vylial pri bičovaní, za moje hriechy tela a za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takých hriechov a zachovaj našu nevinu.

 

4.      Korunovanie tŕním
         Otče náš; Zdravas Mária.

Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti rany, bolesti, a drahocennú krv presvätého Ježiša, ktorý bol za nás tŕním korunovaný. Obetujem Ti to za moje hriechy ducha i za hriechy všetkých ľudí. Prosím Ťa, ochraňuj nás od takýchto hriechov a daj nám milosť rozšíriť kráľovstvo Kristovo na zemi.

 

5.      Krížová cesta
         Otče náš; Zdravas Mária.

 Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti Jeho utrpenie na krížovej ceste, najmä Jeho svätú ranu na ramene ako zmierenie za moje hriechy a za hriechy všetkých ľudí. Jeho krížová cesta nech je zmierením za naše spriečenie sa proti krížu a proti svätým príkazom, ako aj za všetky hriechy nášho jazyka. Zachráň nás od takýchto hriechov a nauč nás milovať Tvoj svätý kríž.

 

6.      Ježišovo ukrižovanie
         Otče náš; Zdravas Mária.


Večný Otče, skrze nepoškvrnené ruky Panny Márie a skrze Božské srdce Ježišovo obetujem Ti Tvojho Božského syna na kríži, jeho ukrižovanie i Jeho pozdvihnutie. Obetujem Ti Jeho rany na rukách i nohách a tri prúdy Jeho presvätej krvi, ktoré sa vyliala za nás. Obetujem Ti Jeho chudobu, Jeho dokonalú poslušnosť, všetky Jeho duševné i telesné utrpenia, jeho drahocennú smrť a jej nekrvavé obnovenie vo všetkých svätých omšiach na celej zemi ako zmierenie za porušovanie rehoľných pravidiel a sľubov; za zadosťučinenie mojich hriechov i hriechov všetkých ľudí, za chorých a umierajúcich, za Tvojich kňazov i laikov, za úmysly Svätého Otca, za obnovenie kresťanských rodín, za silnú vieru, za našu vlasť, za jednotu národov v Kristovi a v Jeho Cirkvi, ako i za kresťanov roztrúsených po svete a za duše v očistci.

 

7.      Prebodnutie kopijou
         Otče náš; Zdravas Mária.


Večný Otče, prosím Ťa, prijmi drahocennú vodu, ktorá vytiekla z rany Božského srdca Ježišovho pre potreby svätej Cirkvi a ako náhradu za zmierenie hriechov celého ľudstva.  Bože, buď k nám milostivý a milosrdný. Kristova krv, drahocenný obsah Jeho svätého Srdca, nech zmyje moje viny a viny všetkých ľudí. Voda z boku Kristovho nech mi zmije tresty za hriechy a nech zhasí plamene očistca pre mňa i pre všetky duše v očistci. Amen.